Quick spray er en blank emaljelakk til bruk som dekkstrøk på jern, metall, hardplast og tre. Quick spray kan benyttes på nytt ubehandlet, og tidligere malte/lakkede flater inne og ute. Ubehandlede flater grunnes med Quick universalgrunning. Til maling av aluminium, sink og finporet stål benyttes Quick metallgrunning som grunning.

Fare.
Ekstremt brannfarlig aerosol.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.