Lynlim / hurtiglim med meget høy styrke.
Anbefales til liming av metaller.
Varselord: Advarsel.
Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.