Anaerob lagerlåsing.
Meget høy styrke, rask herding.
Varselord: Fare
Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.