Mobil ATF™ 3309 er et smøremiddel med svært høy ytelse som oppfyller originalutstyrsprodusentens spesifikasjoner for bruk i visse typer automatgirkassesystemer med glidekontrollert låsing (slip-controlled lock-up automatic transmissions).
Faresetninger: H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.