Silikon glidemiddel på spray for sammenføyninger av rør/moffer/koblinger.
Også utmerket til trekking av elektriske kabler.
400ml sprayboks.
NRF: 9506201 L-nummer 1832728

Faresetninger Flam. Aerosol 1: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
Flam. Aerosol 2: H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C
/122°F.