Rustbeskyttende væske med utmerket penetrasjonsevne.
Etter later en seig og myk beskyttende film
Varselord: Advarsel.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.