Understellsbeskyttelse og transportbeskyttelse av metalldeler.
Gir en langvarig beskyttelse.
Varselord: Fare.
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.