Tiksotropisk rustbeskyttelse for langvarig beskyttelse.
Sort voksaktig film som sitter meget godt selv under vanskelige forhold.
Varselord: Fare.
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.