Beskyttelse for flere typer underlag.
Etterlater en hard og gjennomsiktig film som er motstandsdyktig mot temperaturer opp til +200C
Herder meget raskt og gir en skinnende og ren film som forenkler inspeksjon av metallflatene.
Varselord: Fare
Faresetning: H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.