Fibermatte for reparasjon av de fleste marerialer.
Matten er insatt med resin og herder raskt etter påføring
Varselord: Fare
Faresetning: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.